ytd 441-459-16 BB 103-111-6

IOWA -2' BB
KANSAS -11 BB
UMass +7
St Bonny -4'
Creighton -5'
Prov +1'
Akron -3'
Fla St -6'
Duke -8

Will be adding throughout the day